Giới thiệu tổng quan về BHXH tỉnh Cà Mau

17/10/2019 11:04 AM


TỔNG QUAN VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH CÀ MAU

- Tên cơ quan: Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau.
- Trụ sở cơ quan: số 296, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
- Điện thoại: 0290.3.836811; Fax: 0290.3.839140
- Hình thức pháp lý: là cơ quan sự nghiệp Nhà nước.
- Email : vanphong@camau.vss.gov.vn
 
 
Trụ sở BHXH tỉnh Cà Mau
 
Bảo hiểm xã hội tỉnh Minh Hải được thành lập theo Quyết định số 139/QĐ-BHXH-TCCB, ngày 29/8/1995 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam trên cơ sở tiếp nhận tổ chức, nhân sự, nhiệm vụ từ Sở Lao động Thương binh & Xã hội và Liên đoàn Lao động tỉnh và chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01 tháng 10 năm 1995. Ngày 01/01/1997 tỉnh Minh Hải được chia tách thành tỉnh Cà Mau và tỉnh Bạc Liêu, Bảo hiểm xã hội tỉnh Minh Hải được đổi tên thành Bảo hiểm xã hội tỉnh Bạc Liêu – Cà Mau hoạt động trên địa bàn hai tỉnh; đến ngày 16/9/1997, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Quyết định số 1610/QĐ-BHXH-TCCB, thành lập Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/1998; đến ngày 01 tháng 01 năm 2003, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp nhận thêm tổ chức, bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của Bảo hiểm y tế tỉnh Cà Mau chuyển sang theo Quyết định số 20/QĐ-TTg, ngày 24 tháng 01 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ.
 
Cùng với quá trình phát triển sự nghiệp Bảo hiểm xã hội trong tỉnh, công tác xây dựng tổ chức, bộ máy không ngừng phát triển lớn mạnh. Ngày 01/01/1998, Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau có 5 phòng nghiệp vụ, 6 Bảo hiểm xã hội huyện và 01 Bảo hiểm xã hội thị xã Cà Mau, với 57 viên chức; phương tiện làm việc chủ yếu là thủ công. Đến nay, đã có 09 phòng nghiệp vụ, 08 bảo hiểm xã hội huyện và 01 Bảo hiểm xã hội thành phố Cà Mau, với 195 biên chế; mỗi viên chức đều làm việc độc lập trên 01 máy tính, các hoạt động nghiệp vụ được thực hiện bằng chương trình công nghệ thông tin theo cơ chế “một cửa”, đảm bảo phục vụ nhanh, kịp thời, chính xác cho người tham gia và thụ hưởng các chính sách Bảo hiểm.
 
Chức năng, nhiệm vụ của Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau:
 
 1. Chức năng:
 
Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau là cơ quan sự nghiệp Nhà nước trực thuộc BHXH Việt Nam, đặt tại tỉnh nằm trong hệ thống tổ chức của BHXH Việt Nam, có chức năng giúp Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp (sau đây gọi chung là bảo hiểm xã hội), bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm y tế tự nguyện (sau đây gọi chung là bảo hiểm y tế); quản lý quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT) trên địa bàn tỉnh theo quy định của BHXH Việt Nam và của pháp luật;

Bảo hiểm xã hội tỉnh chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; chịu sự quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.
Bảo hiểm xã hội tỉnh có tư cách pháp nhân, có trụ sở đặt tại tỉnh lỵ, có dấu, tài khoản riêng.
 
 2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

2.1. Xây dựng, trình Tổng giám đốc kế hoạch ngắn hạn và dài hạn về phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn và chương trình công tác hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt.

2.2. Tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tổ chức khai thác, đăng ký, quản lý các đối tượng tham gia và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định.

2.3. Tổ chức cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho những người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

2.4. Tổ chức thu các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của các tổ chức và cá nhân tham gia bảo hiểm.

2.5. Hướng dẫn và tổ chức tiếp nhận hồ sơ, giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

2.6. Tổ chức chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; từ chối việc đóng hoặc chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp không đúng quy định.

2.7. Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí và tài sản theo quy định.

2.8. Tổ chức ký hợp đồng, giám sát thực hiện hợp đồng với các cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật và giám sát việc cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh, bảo vệ quyền lợi người có thẻ bảo hiểm y tế và chống lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế.

2.9. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Bảo hiểm xã hội huyện, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội huyện) ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân làm đại lý do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn giới thiệu và bảo lãnh để thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ở xã, phường, thị trấn.

2.10. Tổ chức kiểm tra, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh và tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm, cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật; kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý những hành vi vi phạm pháp luật.

2.11. Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chỉ đạo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; thực hiện cơ chế “một cửa” liên thông giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bảo hiểm xã hội huyện.

2.12. Tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ của đối tượng tham gia và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

2.13. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động Bảo hiểm xã hội tỉnh.

2.14. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho công chức, viên chức thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh và các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm.

2.15. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương, với các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để giải quyết các vấn đề có 1iên quan đến việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

2.16. Đề xuất với Bảo hiểm xã hội Việt Nam kiến nghị việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; kiến nghị với các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

2.17. Cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về việc đóng, quyền được hưởng các chế độ bảo hiểm, thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế khi tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu. Cung cấp đầy đủ và kịp thời tài liệu, thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2.18. Quản lý và sử dụng công chức, viên chức, tài chính, tài sản của Bảo hiểm xã hội tỉnh.

2.19. Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo theo quy định.

2.20. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng giám đốc giao./.

Ban biên tập