Thông báo về việc nợ quỹ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp (số liệu tính đến 30/11/2019)

Danh sách các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp từ 03 tháng trở lên (số liệu tính đến ngày 30/09/2019)