19/05/2020 10:15 AM

(ĐCSVN) - Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, Người thầy vĩ đại của Cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân ...

22/11/2019 08:19 AM

(TG)- Cán bộ, đảng viên nói chung, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nói riêng phải nêu gương về đạo đức cách mạng, tu dưỡng đạo đức cách mạng để xứng đáng là ...

24/10/2019 03:47 PM

“Cải cách thủ tục hành chính” và “Nâng cao trình độ, phẩm chất đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên” là 2 nội dung đột pháp mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà ...

Những cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản vô giá đối với cách mạng Việt Nam

Cán bộ trước hết "phải làm mực thước cho người ta bắt chước"

Hai đột phá trong học và làm theo Bác ở Cà Mau